Informácie o ochrane osobných údajov

Informácie o ochrane osobný údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a zamestnancov je pre nás dôležitá. Nižšie je vysvetlené akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci činnosti obchodnej spoločnosti Florest s.r.o., so sídlom: Petra Straku 13, 901 01 Malacky, IČO: 50 289 331. V prípade potreby nás môžete kontaktovať telefonicky na +421 918 854 620, e-mailom na florest.sro@gmail.com alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime predovšetkým všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.
  
Dôvody spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
. poskytovať služby našim zákazníkom;
. plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

Účel  Právny základ podľa GDPR  Súvisiace predpisy
Poskytovanie služieb Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1        psím. c) GDPR  Občiansky a Obchodný zákonník
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu Č1. 89 GDPR Zákon o archívoch
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR) Zákonník práce a ďalšie predpisy
Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní


 
Spracúvané osobné údaje:

Pri plnení našich práv a povinnosti spracúvame pri dotknutých osobách zákazníkoch tieto osobné údaje: mená, priezviská, adresy trvalého pobytu, dátumy narodenia, obchodné mená, sídla, identifikačné čísla.
Pri plnení našich práv a povinnosti spracúvame pri dotknutých osobách zamestnancoch tieto osobné údaje: mená, priezviská, adresy trvalého pobytu, dátumy narodenia, rodné čísla, telefónne čísla, e-maily, zdravotné poisťovne.

Sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám:

Osobné údaje našich zákazníkov a zamestnancov sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, našim účtovným a personálnym poradcom.

Prenášanie osobných údajov mimo EÚ:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Tieto doby sú stanovené právnymi predpismi SR. Napr. účtovné a daňové doklady uchovávame po dobu 10 rokov, mzdové doklady 70 rokov.

Získavanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás.

Práva dotknutej osoby:

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Spracúvanie súborov cookies:

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely merania návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny informácií o ochrane osobných údajov:

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.